Euskadiko Atletismo Federazioa

Federación Vasca De Atletismo

Honekin batera, zuretzat interesgarri izan daitekeen informazioa doakizu

Adjunto información que pudiera ser de su interés

112/2020 Dekretua, kirol teknikarien prestakuntzarako bekeiburuzkoa.

Decreto 112/2020 de becas destinadas a la formación de técnicos y técnicas de deporte.

Xedea

 

Kirol ikasketetarakosarbide-probaren eta matrikularen gastuak partez finantzatzea, erregimen bereziko ikasketen zein aldi baterako ikasketen kasuan.

 

... ikasketok 2020ko irailaren 11tik 2021ko irailaren 10era gainditu badira, egun biak barne.

Objeto

 

Financiar parcialmente los gastos derivados a la prueba de acceso y matrícula de enseñanzas deportivas. tanto de régimen especial como de periodo transitorio

 

….. si éstas se han superado entre el 11 de septiembre de 2020 y el 10 de septiembre de 2021, ambos inclusive.

Erregimen bereziko prestakuntzak (1363/2007 Errege Dekretua, urriaren 24koa):

 

  • Erdi-mailako graduaren hasierako zikloaren ziurtagiria.
  • kirol teknikariarentitulua, espezialitatea: .....
  • goi-mailako kirol teknikariaren titulua, espezialitatea: ....

.Aldi baterako prestakuntzak (Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren otsailaren5eko 158/2014 Agindua):

  • I. mailako diploma, II. mailako diploma, III. mailako diploma.

 

Eskola kiroleko monitore laguntzailaren ikasketak dira Kirolaren Euskal Eskolak egiaztatutakoak, otsailaren 5eko ECD/158/2014 Aginduan xedatutakoaren arabera.

 

  • Eskola kiroleko monitoretza

Formaciones de régimen especial (Real Decreto 1363/2007,

de 24 de octubre) :

 

  • Certificado del ciclo inicial de grado medio.
  • Título de técnico o técnica deportiva en ….
  • Título de técnico o técnica deportiva superior en …

Las actividades de formación deportiva de periodo transitorio (orden ECD/158/2014, de 5 de febrero,)  son:

  • Diploma de nivel I, Diploma de nivel II, Diploma de nivel III.

 

Son enseñanzas de monitorado auxliar de deporte escolarlos certificados por la Escuela Vasca del deporte según lo dispuesto en la orden ECD/158/2014, de 5 de febrero.

 

  • Monitorado auxiliar de dpeorte escolar

Onuradunak:

a)      Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egon behar dute 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, etenik gabe.

Personas beneficiarias:

b)      Estén empadronadas en el Territorio Histórico de Bizkaia, ininterrumpidamente, desde el 1 de enero de 2020.

Eskabideak aurkeztea:

2020ko abenduaren 18tik 2021eko irailaren 17ra arte, biak barne.

Dekretua osorik ikusteko.pdf

Presentación solicitudes:

Del 18 de diciembre de 2020 hasta el 17 de setiembre de 2021, inclusive.

Ver Decreto completo.pdf