Euskadiko Atletismo Federazioa

Federación Vasca De Atletismo

Asteazkenean, 2022ko azaroaren 23an, BOEn argitaratu da azaroaren 18ko CUD/1136/2022 Agindua. Agindu horren bidez, Kirol Kontseilu Gorenak kirol-instalazioen titular diren erakundeei diru-laguntzak eta laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezarri dira. Horien bidez, nazioarteko ekitaldiak egin ahal izango dira instalazio horiek modernizatzeko energia-eraginkortasunari, gizarteratzeari eta iraunkortasunari dagokienez, Europako funtsen kontura.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19479.pdf

Laguntzen deialdiari buruzko ebazpena laster argitaratuko da, eta ez da azaroaren 18ko CUD/1136/2022 Aginduan ezarritakoaren oso bestelakoa izango. Beraz, arretaz irakurtzea eskertuko dugu, interesa duten erakunde guztiek eskatutako dokumentazioa prestatzen joan ahal izan dezaten.

Con fecha de miércoles, 23 de noviembre de 2022, se ha publicado en el BOE la Orden CUD/1136/2022, de 18 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas del Consejo Superior de Deportes a entidades titulares de instalaciones deportivas con capacidad para albergar eventos internacionales para realizar obras que modernicen dichas instalaciones en cuanto a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19479.pdf

La publicación de la Resolución de convocatoria de las ayudas se realizará próximamente y no diferirá sustancialmente de lo establecido en dicha Orden CUD/1136/2022, de 18 de noviembre, por lo que agradeceremos su atenta lectura con el fin de que todas las entidades interesadas puedan ir preparando la documentación requerida.

Azken Zirkularrak

Circulares